บริษัทฯ มีขอบข่ายการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหลายสาขา ดังนี้

-  ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและจราจร

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานถนน สะพาน และทางแยกต่างระดับ

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล

-  สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

-  สำรวจทางสภาพภูมิประเทศ จัดทำหมุดหลักฐานและปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ เจาะสำรวจและวิเคราะห์สภาพชั้นดิน

-  จัดทำเอกสารประกวดราคาประมาณราคาก่อสร้าง และการคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

-  ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.