INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

 • p (1).png
 • p (2).jpg
 • p (2).png
 • p (3).jpg
 • p (3).png
 • p (4).jpg
 • p (4).png
 • p (5).jpg
 • p (5).png
 • p (6).png
 • p (7).jpg
 • p (7).png
 • p (8).jpg
 • p (8).png
 • p (9).jpg
 • p (9).png
 • p (10).jpg
 • p (10).png
 • p (11).jpg
 • p (11).png

การให้บริการของเรา

บริษัทฯ มีขอบข่ายการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหลายสาขา ดังนี้

-  ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและจราจร

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานถนน สะพาน และทางแยกต่างระดับ

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล

-  สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

-  สำรวจทางสภาพภูมิประเทศ จัดทำหมุดหลักฐานและปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ เจาะสำรวจและวิเคราะห์สภาพชั้นดิน

-  จัดทำเอกสารประกวดราคาประมาณราคาก่อสร้าง และการคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

-  ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.