INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

บริษัทฯ มีขอบข่ายการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหลายสาขา ดังนี้

-  ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและจราจร

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานถนน สะพาน และทางแยกต่างระดับ

-  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล

-  สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

-  สำรวจทางสภาพภูมิประเทศ จัดทำหมุดหลักฐานและปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ เจาะสำรวจและวิเคราะห์สภาพชั้นดิน

-  จัดทำเอกสารประกวดราคาประมาณราคาก่อสร้าง และการคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

-  ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.