การให้บริการของเรา

บริษัทฯ มีขอบข่ายการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมหลายสาขา ดังนี้

§  ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและจราจร

§  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานถนน สะพาน และทางแยกต่างระดับ

§  ออกแบบเบื้องต้น และออกแบบรายละเอียดในงานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล

§  สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

§  สำรวจทางสภาพภูมิประเทศ จัดทำหมุดหลักฐานและปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ เจาะสำรวจและวิเคราะห์สภาพชั้นดิน

§  จัดทำเอกสารประกวดราคาประมาณราคาก่อสร้าง และการคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้าง

§  ควบคุมและบริหารงานการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร ถนน

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.


ฃ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }