ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ. 2549

  

            โครงการกำหนดแนวเส้นทาง และมูลค่าการลงทุนเบื้องต้น   เพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสาย กรุงเทพฯนครราชสีมา ของ       การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

             โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่ง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

             โครงการศึกษาที่จอดรถอัจฉริยะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.

 

             โครงการโครงการการศึกษาสภาพปัญหาการจราจรในเขตอำเภอเมืองและเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ของจังหวัดสระบุรี

 

               โครงการศึกษาการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำปิง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำแม่กลอง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

               โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด – บ้านแม่เจดีย์ ของกรมทางหลวง


INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.


ฃ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }