INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

ผลงานปี พ.ศ.2550

 

 

งานสำรวจ ออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของกรมทางหลวงชนบท

โครงการสำรวจความเป็นไปได้และกำหนดแนวเส้นทาง มูลค่าการลงทุนเบื้องต้นผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก     

โครงการ"เส้นทางรถไฟเชื่อม จ.ตาก - อ.แม่สอด" ของจังหวัดตาก

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร สาย ชุมพร – กระบุรี ของกรมทางหลวง

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.