INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

ผลงานปี พ.ศ.2552

             งานสำรวจออกแบบรายละเอียดแลศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ข2 ผังเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ของกรมทางหลวงชนบท

           งานสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมทางหลวงชนบท

             การเก็บข้อมูลและการคาดการณ์ และการปล่อยมลพิษจากการจราจร โครงการวิจัยแบบจำลองการลงทุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปตท.

               โครงการศึกษาเชื่อมต่อระบบรถไฟซานเมือง กับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ด้วยระบบขนส่งมวลชน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

           โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณ 4 ทางแยกบนถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของเมืองพัทยา

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.