ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2553

                        งานจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาประเมินปริมาณการจราจร และออกแบบรายละเอียดโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ค   ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการโครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กลุ่มที่ 7 ของกรมทางหลวงชนบท

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.