ผลงานของเรา

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

 • p (1).png
 • p (2).jpg
 • p (2).png
 • p (3).jpg
 • p (3).png
 • p (4).jpg
 • p (4).png
 • p (5).jpg
 • p (5).png
 • p (6).png
 • p (7).jpg
 • p (7).png
 • p (8).jpg
 • p (8).png
 • p (9).jpg
 • p (9).png
 • p (10).jpg
 • p (10).png
 • p (11).jpg
 • p (11).png

ผลงานปี พ.ศ.2553

                        งานจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาประเมินปริมาณการจราจร และออกแบบรายละเอียดโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ค   ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการโครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กลุ่มที่ 7 ของกรมทางหลวงชนบท

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.