ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2554

             งานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ของกรมทางหลวงชนบท

            โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

             งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2    ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ของกรมทางหลวงชนบท

             งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ระหว่าง แยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.