INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

ผลงานปี พ.ศ.2554

             งานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ของกรมทางหลวงชนบท

            โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

             งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2    ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ของกรมทางหลวงชนบท

             งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ระหว่าง แยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.