ผลงานของเรา

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

 • p (1).png
 • p (2).jpg
 • p (2).png
 • p (3).jpg
 • p (3).png
 • p (4).jpg
 • p (4).png
 • p (5).jpg
 • p (5).png
 • p (6).png
 • p (7).jpg
 • p (7).png
 • p (8).jpg
 • p (8).png
 • p (9).jpg
 • p (9).png
 • p (10).jpg
 • p (10).png
 • p (11).jpg
 • p (11).png

ผลงานปี พ.ศ.2556

            งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนน สาย ค3 เชื่อมต่อสาย ข9 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง     จังหวัดพังงา

            งานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำโกลก

            โครงการสร้างพิกัดหลักฐานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 1

            งานบริการที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.