ผลงานของเรา

ผลงานปี พ.ศ.2556

            งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนน สาย ค3 เชื่อมต่อสาย ข9 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง     จังหวัดพังงา

            งานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำโกลก

            โครงการสร้างพิกัดหลักฐานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 1

            งานบริการที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.


ฃ img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }