INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD

  • p (1).png
  • p (2).png
  • p (3).png
  • p (4).png
  • p (5).png
  • p (6).png
  • p (7).png
  • p (8).png
  • p (9).png
  • p (10).png

            งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนน สาย ค3 เชื่อมต่อสาย ข9 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง     จังหวัดพังงา

            งานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำโกลก

            โครงการสร้างพิกัดหลักฐานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GPS) ระยะที่ 1

            งานบริการที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ

          งานสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

             โครงการสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางลอดทางแยกถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยา เหนือ ถนนสุขุมวิทตัดกับถนนพัทยาใต้ และถนนสุขุมวิทตัดกับถนนเทพประสิทธิ์ของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

              งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์มากกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วันกลุ่มที่ 6

                        งานจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาประเมินปริมาณการจราจร และออกแบบรายละเอียดโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ค   ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ของกรมทางหลวงชนบท

              งานสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการโครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กลุ่มที่ 7 ของกรมทางหลวงชนบท

             งานสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ของกรมทางหลวงชนบท

            โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

             งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ข2    ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ของกรมทางหลวงชนบท

             งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ระหว่าง แยกหนองชะอม-อ.ประจันตคาม

             งานสำรวจออกแบบรายละเอียดแลศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ข2 ผังเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ของกรมทางหลวงชนบท

           งานสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของกรมทางหลวงชนบท

             การเก็บข้อมูลและการคาดการณ์ และการปล่อยมลพิษจากการจราจร โครงการวิจัยแบบจำลองการลงทุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปตท.

               โครงการศึกษาเชื่อมต่อระบบรถไฟซานเมือง กับชุมชนมหาวิทยาลัย (บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) ด้วยระบบขนส่งมวลชน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

           โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณ 4 ทางแยกบนถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของเมืองพัทยา

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.