หน่วยงานที่ไว้วางใจกับบริษัทของเรา

 

 

 กรมทางหลวง

 

 กรมทางหลางชนบท

 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.

 

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 จังหวัดตาก

 

 จังหวัดสระบุรี

 

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 

 เทศบาลเมืองปากช่อง

 

 เมืองพัทยา

 

 

 

 

 

INTEGRATED ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.